Home

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระมหากรุณาธิคุณ

เฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำพงแสน ประธานฝ่ายฆราวาส นำสาธุชนพุทธบริษัททำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

admin

13 สิงหาคม 2566

พระมหากรุณาธิคุณ

ปฏิบัติหน้าที่เชิญภัตตาหารเพลพระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศล

ขออนุโมทนาบุญ คุณลักขณา สุนทรศานติก พร้อมคณะประกอบด้วย คุณสนิท ลิ้มจี้จง คุณปริยวิศว์ ตรีสุวรรณ คุณพิทักษ์ เจริญชัยวรภัทร คุณสุชาติ บรมสุข คุณนิคม น่วมเงิน

admin

4 สิงหาคม 2566

พระมหากรุณาธิคุณ

ภัตตาหารเพลพระราชทาน ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ขออนุโมทนาบุญ ดร.ภาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยภรรยา ดร.ชุตินันท์ สะสมทรัพย์ ได้มาปฏิบัติหน้าที่เชิญภัตตาหารเพลพระราชทาน

admin

30 กรกฎาคม 2566

พระมหากรุณาธิคุณ

สดุดีจอมราชา วันเฉลิมพระชนมพรรษา มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน นำข้าราชการในเขตอำเภอกำแพงแสน ประมาณ ๒๐๐ ท่าน จิตอาสา พ่อค้า ประชาชน ประมาณ ๑๐๐ คน

admin

28 กรกฎาคม 2566

หมวดหมู่ : ข่าวสารล่าสุด..

ข่าวสาร

ศากยบุตรสามเณรสีหะ ชั่วโมงกิจกรรมทุกสัปดาห์ขยันน่ารักทุกรูป

สามเณรแห่งมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย วิชาการคัมภีร์ต้องเรียนรู้ มูลกัมมัฏฐานต้องฝึกหัด ร่างกายต้องแข็งแรง ลูกหลานต้องเติบโต

admin

21 กันยายน 2566

หมวดหมู่ : ร่วมบุญบารมี

ร่วมบุญบารมี

ขออนุโมทนาบุญ อาจารย์คนึงนิตย์ ธนาภพธัญนา พร้อมด้วยคณะ

คุณกานต์กิตติณัช ต่ายใหญ่เที่ยง คุณสุรีรัตน์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ และคณะคุณมาลี – ปราณี ศรีโยนา ได้นำข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค

admin

22 กันยายน 2566

เนื้อนาบุญของโลก เพื่อศาสนทายาท

คุณพี่สนิท แจ้งถิ่น คุณพี่สมพร แจ้งถิ่น อุบาสิกา ๒ พี่น้องชาวปทุมธานี ได้ทราบข่าวแล้ว อยากร่วมบุญสร้างมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และวัด

admin

21 กันยายน 2566

ขออนุโมทนาบุญ คณะศิษย์พระอาจารย์มหาวินัย สุขเวสโก ป.ธ. ๙ พระธรรมฑูต อินเดียเนปาล วัดไทยพุทธคยา

โดยคุณธัญญาพัทธ์ ฐิตเดชจิรวงศ์ คุณโขมะภัสสร์ สุกกสังค์ คุณนฤมล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ นำเครื่องเสียง JBL Party box Enchore ราคาเปิดตัวท้องตลาด มูลค่า ๒๕,๐๐๐ บาท

admin

20 กันยายน 2566

ขออนุโมทนาบุญ คุณพ่อเฉลา เกตุสะอาด

ขอเชิญร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้า เวลา ๐๗.๓๐ น. ๒,๐๐๐ บาท ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๑.๐๐ น. ๗,๐๐๐ บาท ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๑.๐๐ น. ๗,๐๐๐ บาท

admin

20 กันยายน 2566

กราบอนุโมทนาบุญ พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที (บรรจบ ขนฺติโก)

นำศิษยานุศิษย์ ร่วมบุญอุปถัมภ์โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

admin

18 กันยายน 2566

ขออนุโมทนาบุญ อาจารย์พระครูธรรมธร ปัญญพาวัฒน์ กิตฺติสุโภ วัดบางบัว กรุงเทพมหานคร

นำคณะญาติโยม ศิษยานุศิษย์ ร่วมบุญอุปถัมภ์ ปรารภวันคล้ายวันเกิด ๑๖ กันยายน ถวายเพลพระสงฆ์ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๘๑ รูป

admin

17 กันยายน 2566

ขอกราบอนุโมทนาบุญ ท่านอาจารย์พระมหาประสาน อนุวตฺโต ดร. เจ้าอาวาสวัดไทรพุทธรังษี พระนครศรีอยุธยา

พร้อมคณะญาติโยมมีพี่ลูกน้ำ ปริยาอร สาดคล้า เป็นต้น นำน้ำปานะน้ำแข็งใสสูตรวัดไทร ร่วมบุญถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ ๘๑ รูป

admin

17 กันยายน 2566

เจ้าภาพร่วมบุญบารมี >>

รวมภาพโครงการต่างๆ

เยี่ยมชมโครงการ

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและคณะ เยี่ยมชมโครงการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและคณะ เยี่ยมชมโครงการสร้าง​มหา​วชิราลงกรณ​บาลี​เถรวาท​ราช​วิทยาลัย​ พร้อมทั้งนายนรวีร์ ขันธ์หิรัญ นายอำเภอกำแพงแสนและท่านปลัดอำเภอกำแพงแสน

admin

5 กรกฎาคม 2566

กราบขอบพระคุณ ในเมตตาหลวงพ่อพระมหาสุภา ชิโนรโส เปรียญธรรม ๙ ประโยค สามเณรนาคหลวงปี ๒๕๓๕

มีเวลาท่านเมตตาแวะมาให้กำลังใจศากยบุตรสามเณรสีหะ ที่เคยเดินทางไปฝึกอบรมอารักขกัมมัฏฐาน นอนป่าช้า อยู่โคนไม้ ๗ วัน โดยท่านได้เมตตาสอนสั่ง

admin

19 มิถุนายน 2566

ขออนุโมทนาบุญ คุณสุทธิรักษ์ สุขธรรม ประธานมูลนิธิธรรมสภา บันลือธรรม

เยี่ยมชมโครงการ และชักชวนกัลยาณมิตรร่วมอุปถัมภ์โครงการ ๓๖,๘๐๐ บาท สร้างห้องน้ำ สำหรับพระสงฆ์ และศากยบุตรสามเณรสีหะ

admin

10 มิถุนายน 2566

รวมหมวดหมู่ : ข่าวสาร & บทความ

ข่าวสาร

ศากยบุตรสามเณรสีหะ ชั่วโมงกิจกรรมทุกสัปดาห์ขยันน่ารักทุกรูป

สามเณรแห่งมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย วิชาการคัมภีร์ต้องเรียนรู้ มูลกัมมัฏฐานต้องฝึกหัด ร่างกายต้องแข็งแรง ลูกหลานต้องเติบโต

admin

21 กันยายน 2566

บทความ

การเรียนการสอนคัมภีร์บาลีโบราณ คัมภีร์มูลกัจจายน์ มหากัจจายนสูตร

พระคัมภีร์มูลกัจจายน์ หรือ มหากัจจายนสูตร ได้รับการรักษาสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เป็นคัมภีร์ที่พระอรหันต์กัจจายนะรจนาขึ้นเพื่อรักษากฎเกณฑ์บาลีพระไตรปิฎก

admin

19 กันยายน 2566

ข่าวสาร

นักบิน ทำบุญ นักบิณ อบรมจิต เจริญปัญญา

ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ๗ กันยายน ๒๕๖๖ พลอากาศตรีพิทูร เจริญยิ่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน กำแพงแสน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

admin

9 กันยายน 2566

ข่าวสาร

ลานหินธรรมสากัจฉา มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

สวนหิน ลานธรรมสากัจฉาหน้าอาคารเรียน และอาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์และผมได้ออกแบบไว้ สำหรับศากยบุตรสามเณรสีหะ

admin

7 กันยายน 2566

ข่าวสาร

พระธรรมวชิราจารย์ นำคณะสงฆ์ ทำวัตรสวดมนต์เช้า ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ น

ลงอุโบสถสังฆกรรม ฟังพระปาฏิโมกข์ ณ เขตสมมติสีมา มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย องค์สวดพระปาฏิโมกข์ พระมหาธีรเพชร ธีรเวที ป.ธ.๙

admin

1 กันยายน 2566

ข่าวสาร

ทุกอย่างที่นี่ เป็นไป เกินกว่าที่ออกแบบไว้

โครงการสร้างโรงเรียนสำหรับสามเณร เป้าหมายเรียนสอนคัมภีร์บาลีเถรวาท จากพื้นที่ ๓๖ ไร่ เป็น ๑๑๖ ไร่ และคงเพิ่มขึ้นอีกเรื่อย ๆ จากศากยบุตรสามเณรสีหะ

admin

25 สิงหาคม 2566

หมวดหมู่ : เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๑ ด้วยแรงอธิษฐานหรืออย่างไร?

นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นวันแรกที่พบหลวงพ่อพระมหาบรรจบ ขนฺติโก ณ บ้านรางพิกุล กำแพงแสน ทุกครั้งที่ผม

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๓ จาริกไปตามนิมิต

เมื่อท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพสุวรรณเมธี​ และผม เดินทางมาถึงบ้านอาจารย์สวัสดิ์ เวลาบ่ายโมงเศษ ๆ

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๔ ท่านปิดถนน ไม่รับใคร ๆ

เรื่องราว พระหลวงตาเปรียญธรรม ๘ ประโยค ศาสนศาสตรบัณฑิต บางรูป บางท่าน อดเสียดายวุฒิการศึกษา

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๕ สมาธิ ฌาน สมาบัติ ?

อาจารย์สวัสดิ์ พุ่มมาก เล่าต่อว่า “คณะที่ไปทั้งหมด พร้อมน้องเก่งเด็กในพื้นที่อีกคน ได้ปรึกษากันแล้ว เห็นร่วมกันว่า

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๖ ปิดทางเข้า ! ท่านคงไม่รับเราแล้ว

อาจารย์สวัสดิ์​ พุ่มมาก โทรบอกหลวงพ่อพระมหาบรรจบแล้วว่า คุณภัสส์กุญช์ (ผู้บริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินถวายหลวงพ่อ)

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๗ ……………………..? (ช่วยตั้งชื่อตอนนี้ให้ด้วยครับ)

ในขณะที่ท่านเจ้าคุณ ฯ เดินนำหน้า มีน้องเก่ง เด็กในพื้นที่อธิบายให้ดูพื้นที่ต่าง ๆ ผมหยุดเดิน ขอกลับมามองข้างหลัง

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง