Home

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ

รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญภัตตาหารเพล อาหารกลางวัน น้ำปานะ ของว่าง ของที่ระลึก พระราชทาน ในการประชุมกรรมการสภาวิชาการ

admin

3 พฤศจิกายน 2566

พระมหากรุณาธิคุณ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์

ความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทาน ภัตตาหารเพล

admin

24 ตุลาคม 2566

พระมหากรุณาธิคุณ

พระราชศรัทธา : พระปริยัติศาสนา ปริยตฺติ สาสนสฺส ปมาณํ

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ ตรงกับวันจักรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่า “มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย”

admin

20 ตุลาคม 2566

พระมหากรุณาธิคุณ

13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช

การสอบพระปริยัติธรรมภิกษุสามเณร นับเป็นราชการแผ่นดินอย่างหนึ่งด้วยอยู่ในพระราชกิจของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

admin

13 ตุลาคม 2566

หมวดหมู่ : ข่าวสารล่าสุด..

ข่าวสาร

บุญกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ มหาวชิราลงกรณ บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

สาธุชนร่วมบุญรวบรวมปัจจัยอันเป็นบริวาร น้อมถวายสมทบโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ได้ปัจจัยทั้งสิ้น ๑,๒๖๐,๗๑๒ บาท

admin

26 พฤศจิกายน 2566

หมวดหมู่ : ร่วมบุญบารมี

ร่วมบุญบารมี

ขออนุโมทนาบุญ จิตอาสานิสิต คณะครุศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศึกษาจาก มจร. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ไร่ขิง ปลูกต้นไม้และโยน EM บอล บำบัดน้ำรอบๆ อุทยานลานธรรมกัมมัฏฐาน

admin

25 พฤศจิกายน 2566

ขออนุโมทนาบุญ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ. ได้ให้เจ้าหน้าที่ กฟผ. นำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ครบวาระการปลดประจำการสำนักงาน จำนวน ๑๕ เครื่อง

admin

24 พฤศจิกายน 2566

ขอกราบอนุโมทนาบุญ ท่านอาจารย์พระมหาศุภชัย พุทฺธสรณี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดภาณุรังษี

ได้นำต้นอินจัน (ลูกอินลูกจัน ) สถานที่เกิด : หลังวัดภาณุรังษี เจ้าของต้นไม้ ต้องการที่ดินทำอย่างอื่น จึงได้โค่นต้นไม้ต้นนี้

admin

17 พฤศจิกายน 2566

ขออนุโมทนาบุญ พล.ต.อ.ปรีชา เจริญสหายานนท์ และครอบครัว

อุปถัมภ์ค่ายกกุฏิสงฆ์ ๑๐ ซม. ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อยกกุฏิสงฆ์ จำนวน ๓๐๐ ซม. ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ อาคารที่พักสงฆ์ที่สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒

admin

13 พฤศจิกายน 2566

ขออนุโมทนาบุญ ดร.นพดล แก้วสุพัฒน์ ปรารภวันเกิด ๑๐ พฤศจิกายน ชักชวนภรรยา ลูกหลานครอบครัว

เห็นลูกหลานสวดมนต์ให้พรได้ทั้ง ๓ ภาษา ฟังแล้วชื่นใจ เติบใหญ่จักเป็นศาสนทายาทเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้ถึงชาวโลกคนหมู่มาก

admin

10 พฤศจิกายน 2566

ขออนุโมทนาบุญ เจด้าแจแปนโกดังสินค้าญี่ปุ่น พี่กรองแก้ว แก้วธนาวิทย์

เจด้าแจแปน เคยตามพี่กรองแก้ว มาเยี่ยมชมโครงการแล้ว วันนี้ ได้นำภัตตาหารข้าวขาหมูมาถวายเพล เห็นลูกหลานสวดมนต์ให้พรได้ทั้ง ๓ ภาษา

admin

10 พฤศจิกายน 2566

ขออนุโมทนาบุญ ท่านพันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์

พระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ มีที่ฉันภัตตาหารเช้า เพล สาธุชน มีสถานที่ทำบุญถวายภัตตาหารเช้า เพล โดยไม่ต้องกังวล ฝนและแดด อีกต่อไป

admin

10 พฤศจิกายน 2566

เจ้าภาพร่วมบุญบารมี >>

รวมภาพโครงการต่างๆ

เยี่ยมชมโครงการ

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและคณะ เยี่ยมชมโครงการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและคณะ เยี่ยมชมโครงการสร้าง​มหา​วชิราลงกรณ​บาลี​เถรวาท​ราช​วิทยาลัย​ พร้อมทั้งนายนรวีร์ ขันธ์หิรัญ นายอำเภอกำแพงแสนและท่านปลัดอำเภอกำแพงแสน

admin

5 กรกฎาคม 2566

กราบขอบพระคุณ ในเมตตาหลวงพ่อพระมหาสุภา ชิโนรโส เปรียญธรรม ๙ ประโยค สามเณรนาคหลวงปี ๒๕๓๕

มีเวลาท่านเมตตาแวะมาให้กำลังใจศากยบุตรสามเณรสีหะ ที่เคยเดินทางไปฝึกอบรมอารักขกัมมัฏฐาน นอนป่าช้า อยู่โคนไม้ ๗ วัน โดยท่านได้เมตตาสอนสั่ง

admin

19 มิถุนายน 2566

ขออนุโมทนาบุญ คุณสุทธิรักษ์ สุขธรรม ประธานมูลนิธิธรรมสภา บันลือธรรม

เยี่ยมชมโครงการ และชักชวนกัลยาณมิตรร่วมอุปถัมภ์โครงการ ๓๖,๘๐๐ บาท สร้างห้องน้ำ สำหรับพระสงฆ์ และศากยบุตรสามเณรสีหะ

admin

10 มิถุนายน 2566

รวมหมวดหมู่ : ข่าวสาร & บทความ

ข่าวสาร

บุญกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ มหาวชิราลงกรณ บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

สาธุชนร่วมบุญรวบรวมปัจจัยอันเป็นบริวาร น้อมถวายสมทบโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ได้ปัจจัยทั้งสิ้น ๑,๒๖๐,๗๑๒ บาท

admin

26 พฤศจิกายน 2566

ข่าวสาร

ศากยบุตรสามเณรสีหะ เด็ก ๆ ยุวชนกลุ่มนี้ ยังมุ่งมั่นเดินตามเส้นทางที่เราสร้างขึ้นใหม่

“เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” หลักสูตรบาลี​ใหม่ มหาวชิราลงกรณ​บาลี​เถรวาท​ราช​วิทยาลัย​ มหาวิทยาลัย​สำหรับ​สามเณร​แห่ง​แรก​ใน​ประเทศไทย​

admin

18 พฤศจิกายน 2566

บทความ

ลูกศิษย์เรา ต้องเก่งกว่าเรา คนเดินตามเรา ต้องเดินได้ไกลกว่าเรา

เราคือผลผลิตหลักสูตรที่ใช้มาแล้วหลายสิบปี หากเอาหลักสูตรเดิม วิธีเดิมมาบอกกล่าวสอนสั่ง ลูกศิษย์ผลผลิตเรา ก็จะเป็นแบบเรานี่แหละ จบมาแล้ว ก็คงทำงานเหมือน ๆ พวกเรา

admin

16 พฤศจิกายน 2566

ข่าวสาร

วันมหาปวารณา ออกพรรษา

หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที (บรรจบ ขนฺติโก) นำพระสงฆ์ ๒๔ รูป ทำสังฆกรรม ณ เขตสมมติสีมา มณฑลนฤพาน อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน

admin

30 ตุลาคม 2566

ข่าวสาร

ศากยบุตรสามเณรสีหะ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ เตรียมเป็นรุ่นพี่จะดูแลรุ่นน้อง

รวมจบปริญญาเอก ๑๓ – ๑๕ ปี ขึ้นอยู่กับสมอง และโครงงานเสนอ จะมีรุ่นพี่ ดูแลรุ่นน้อง วันนี้ อาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ มอบโอวาท นโยบาย

admin

25 ตุลาคม 2566

ข่าวสาร

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๗ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๗ รับจำนวน ๕๐ รูปเท่านั้น

สำหรับผู้ปกครอง ที่สอบถามข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อนำบุตรหลานของท่านเข้าศึกษาในหลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” Pali English Program เริ่มต้นด้วย Mini English Program

admin

24 ตุลาคม 2566

หมวดหมู่ : เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๑ ด้วยแรงอธิษฐานหรืออย่างไร?

นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นวันแรกที่พบหลวงพ่อพระมหาบรรจบ ขนฺติโก ณ บ้านรางพิกุล กำแพงแสน ทุกครั้งที่ผม

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๓ จาริกไปตามนิมิต

เมื่อท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพสุวรรณเมธี​ และผม เดินทางมาถึงบ้านอาจารย์สวัสดิ์ เวลาบ่ายโมงเศษ ๆ

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๔ ท่านปิดถนน ไม่รับใคร ๆ

เรื่องราว พระหลวงตาเปรียญธรรม ๘ ประโยค ศาสนศาสตรบัณฑิต บางรูป บางท่าน อดเสียดายวุฒิการศึกษา

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๕ สมาธิ ฌาน สมาบัติ ?

อาจารย์สวัสดิ์ พุ่มมาก เล่าต่อว่า “คณะที่ไปทั้งหมด พร้อมน้องเก่งเด็กในพื้นที่อีกคน ได้ปรึกษากันแล้ว เห็นร่วมกันว่า

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๖ ปิดทางเข้า ! ท่านคงไม่รับเราแล้ว

อาจารย์สวัสดิ์​ พุ่มมาก โทรบอกหลวงพ่อพระมหาบรรจบแล้วว่า คุณภัสส์กุญช์ (ผู้บริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินถวายหลวงพ่อ)

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องราวเล่าย้อนหลัง

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๗ ……………………..? (ช่วยตั้งชื่อตอนนี้ให้ด้วยครับ)

ในขณะที่ท่านเจ้าคุณ ฯ เดินนำหน้า มีน้องเก่ง เด็กในพื้นที่อธิบายให้ดูพื้นที่ต่าง ๆ ผมหยุดเดิน ขอกลับมามองข้างหลัง

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง