กราบขอบพระคุณ​ท่านพระอธิการอาทิตย์ อาทโร วัดใหม่กระทุ่มล้ม​ เขตหนองจอก​ กรุงเทพมหานคร

ศากย​บุตร​สามเณร​สี​หะ

มหา​วชิราลงกรณ

บาลี​เถรวาท​ราช​วิทยาลัย

วันที่​ ๖​ เดือน​ ๖​ ปี​ ๖๖

กราบขอบพระคุณ​ท่านพระอธิการอาทิตย์ อาทโร วัดใหม่กระทุ่มล้ม​ เขตหนองจอก​ กรุงเทพมหานคร​ นำเครื่อ​ง​อุปโภค​บริโภค​ เข้าโรงครัว​อุปถัมภ์​เป็นภัตตาหาร​เช้าเพล

เดือนกรกฎาคมนี้ จะมีพระภิกษุ/สามเณร เกือบ ๒๐๐ รูป

“หลักสูตรเตปิฏกบาลีศากยสีหะ”

พรรษานี้ พระอาจารย์/พี่เลี้ยง/พระปฏิโมกข์ /ครูสอนและศากยบุตรสามเณรสีหะอีก ๕๖ รูป คงจะมีจำพรรษาประมาณ ๙๐-๑๐๐ รูป

—————-

และ ในวันที่ ๖-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีโครงการฝึกอบรมพระธรรมวิทยากร/พระพี่เลี้ยง จำนวน ๙๐ รูป

จึงขอเชิญร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพ

ถวายภัตตาหารเช้า เวลา ๐๗.๓๐ น. ๒,๐๐๐ บาท

ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๑.๐๐ น. ๗,๐๐๐ บาท

และถวายน้ำปานะ เวลา ๑๖.๓๐ น. และ เวลา ๒๑.๐๐ น. ๒,๐๐๐ บาท

ร่วมรับเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ

วันละ ๑๑,๐๐๐ บาท

หรือตามกำลังศรัทธา

ท่านใดมีความประสงค์จะทำบุญวันสำคัญ

เช่น วันเกิด วันครบรอบต่าง ๆ

จองเป็นเจ้าภาพประจำวันทุกปีตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

ขอทราบรายละเอียด จองเป็นเจ้าภาพประจำหรือนำอาหารร่วมสมทบประจำวัน

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ เบอร์โทร. 0856664524 /

ID-LINE : 0856664524

บริจาคได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา

ชื่อบัญชี “กองทุนภัตตาหารศากยบุตร”

เลขบัญชี ๔๕๙-๐-๘๑๐๐๖-๙

@ ท่านที่บริจาคเข้ากองทุนภัตตาหารศากยบุตร ๒,๐๐๐ บาท

รับพระกริ่งศากยบุตร รุ่น ปฐมสีหราช ๑ องค์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง