กราบขอบพระคุณหลวงพ่อพระครูปิยธรรมวิเทศ (ปสัณห์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

กราบขอบพระคุณหลวงพ่อพระครูปิยธรรมวิเทศ (ปสัณห์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิน รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

ปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มีศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๔ รูป พระเถระ พระอาจารย์พี่เลี้ยง รวมได้ ๑๘ – ๒๐ ชีวิต ประจำที่โครงการ หลวงพ่อพระครูปิยธรรมวิเทศ มาเยี่ยมชมโครงการ ท่านเป็นพระสงฆ์รูปแรก ที่ถวายทุนให้เปิดบัญชีภัตตาหารศากยบุตร ๑๑๑,๑๑๑ บาท และท่านได้ชักชวนญาติโยมจากอเมริกา สิงคโปร์ มาเลเซีย เพิ่มทุนร่วม ๆ ๘๐๐,๐๐๐ บาท และท่านตั้งใจจะเพิ่มยอดเป็นทุนสำรองไว้เป็นค่าภัตตาหารให้ครบ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท)

ปีนี้ ๒๕๖๖ มีศากยบุตรสามเณรสีหะ ๕๖ รูป พระเถระ พระอาจารย์พี่เลี้ยง ครู เจ้าหน้าที่ รวม ๖๕ – ๗๐ ชีวิต ต่อวัน ถ้าไม่มีหลวงพ่อพระครูปิยธรรมวิเทศ (ปสัณห์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๔) เปิดบัญชีไว้ให้ อาจจะไม่มีการเรียนการสอนที่เริ่มดำเนินการได้ในปีนี้

ค่าภัตตาหาร เช้า เพล น้ำปานะ ค่าแรงพ่อครัว แม่ครัว ๑๑,๐๐๐ บาท ต่อวัน เดือนละ ๓ แสนกว่าบาท ปีนี้ ต้องหาสำรองเกือบ ๆ ๔ ล้านบาท ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ

ภัตตาหารเช้า – เพล น้ำปานะ ถวายเลี้ยงดูพระสงฆ์ สามเณร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ จะมีปัจจัยจากกองทุนที่หลวงพ่อเปิดไว้ให้ แทรกในคำข้าว น้ำปานะ ทุก ๆ คำกลืน

ลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ ครูอาจารย์ บุคลากร ทุกรูป/คน กราบขอบพระคุณในเมตตาหลวงพ่อพระครูปิยธรรมวิเทศ (ปสัณห์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๔) เป็นอย่างสูง ท่านคือ ผู้ให้ทั้งกำลังกาย และกำลังใจ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง