กราบขอบพระคุณอาจารย์พระครูสังฆรักษ์จาตุรงค์ จนฺทสโร ( กรังพานิช ) วัดสนามเหนือ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

กราบขอบพระคุณอาจารย์พระครูสังฆรักษ์จาตุรงค์ จนฺทสโร ( กรังพานิช ) วัดสนามเหนือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นำพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม ทรงเตี้ย มาถวาย เพื่อปลูกรอบอุทยานสระน้ำ เรือนไม้ไผ่

ท่านนำมามอบถวายเป็นปีที่ ๒ จำนวน ๒๐๐ ต้น ปีที่ผ่านมาเหลือรอดไม่มากเนื่องจากปลูกแล้ว เมื่อได้รับการถวายที่ดิน ก็ต้องขุดลอกหน้าดินใหม่ ขยายขอบเขตพื้นที่ใหม่

บัดนี้ ภูมิทัศน์ริมอ่างเก็บกักน้ำ บริเวณเรือนไม้ไผ่พระสงฆ์เป็นพื้นที่ได้รับการปรับหน้าดินเสร็จสมบูรณ์แล้ว ปลูกวันนี้ มีพระสงฆ์ดูแลรดน้ำ ทันที อีก ๓ ปี มาดื่มน้ำมะพร้าวน้ำหอมกันครับ

ท่านอาจารย์พระครูสังฆรักษ์จาตุรงค์ เห็นลูกหลานตัวเล็กตัวน้อย เลิกเรียนแล้วรีบวิ่งมาช่วยกันขนหน่อมะพร้าว ท่านเข้าใจชีวิตสามเณรเด็ก ๆ ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำงาน ท่านมีเมตตามอบปัจจัยค่าน้ำปานะพรุ่งนี้ ๒,๐๐๐ บาท

กราบสาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง