กราบขอบพระคุณในเมตตา อาจารย์พระมหาใจ เขมจิตฺโต

กราบขอบพระคุณในเมตตา

อาจารย์พระมหาใจ เขมจิตฺโต

ป.ธ.๙ ผจล. วัดชนะสงคราม

<<<>>>

shorturl.at/ACEQY

ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๕ ท่านเมตตาสนับสนุนเป็นเทอมที่ ๓ (งวดที่ ๓/๘) สนับสนุนส่งเสริมปริยัติศาสนา เปรียญธรรม ๙ ประโยค รุ่นนี้ สามารถทรงจำกัจจายน ปทรูปสิทธิ ๖๗๓ สูตร วุตโตทัย ๑๑๘ สูตร มีกำหนดเข้าค่ายวิชาการ ลงมือศึกษาวิจัย ค้นคว้าคัมภีร์บาลีเถรวาท ในภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๕ ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย กำแพงแสน นครปฐม

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง