กราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ ดร.พระมหาประสาน อนุวตฺโต เจ้าอาวาส วัดไทรพุทธรังสี พร้อมคณะญาติโยม

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

กราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ ดร.พระมหาประสาน อนุวตฺโต เจ้าอาวาส วัดไทรพุทธรังสี พร้อมคณะญาติโยม วันนี้ นำคณะศากยบุตรสามเณรสีหะ มาส่งถึงโครงการ หลังจากคณะสามเณรไปพักและปฏิบัติธรรมที่วัดไทรพุทธรังสี ระหว่างทาง คณะอุบาสิกา เป็นเจ้าภาพน้ำปานะ ตลอดการเดินทาง

เมื่อกลับถึงโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ญาติโยมมีศรัทธาได้ถวายปัจจัยอุปถัมภ์ทุกรูป ทั้งได้รับพร ๓ ภาษา Pali Thai English ลูกเณรปวริศร เอี่ยมไทรงาม บรรพชาได้เพียง ๓ วัน เห็นรุ่นพี่แสดงความสามารถแล้ว วันนี้ ขอแยกห้องจำวัดจากพระหลวงตาเดช เพื่อเข้ากลุ่มกับพี่ ๆ ศากยบุตรสามเณรสีหะ สนุกแน่ครับ ท่องหนังสือแข่งกัน

วันนี้ คณะลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ ได้นำคณะพระอาจารย์ ดร.พระมหาประสาน อนุวตฺโต เที่ยวชมโครงการเนื้อที่ ๑๐๖ ไร่ และกำลังจะเพิ่มเป็น ๑๑๖ ไร่ เร็ว ๆ นี้

ก่อนกลับ ท่านอาจารย์พระมหาประสาน อนุวตฺโต และญาติโยมวัดไทรพุทธรังสี ปวารณาเป็นเจ้าภาพน้ำปานะ ตลอดวัน ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ วันบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๐๐ รูป

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง