กราบขอบพระคุณ พระมหาเถระ หลวงพ่อเจ้าคุณ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

กราบขอบพระคุณ พระมหาเถระ หลวงพ่อเจ้าคุณ พระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยอาจารย์เจ้าคุณ พระราชวัชรวิเทศ รองประธานฯ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส USA อาจารย์เจ้าคุณพระวิมลพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธโสธรวิเทศ USA และหลวงพ่อพระครูปิยธรรมวิเทศ วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร รัฐจอเจียร์ USA

นำสาธุชน คณะญาติโยม พี่น้องชาวไทยในอเมริกา มาทำบุญถวายภัตตาหารเพล โต๊ะจีน วาระคล้ายวันเกิด คุณสุรพันธ์ ผลสุขขา (ครูปิ่น) หลังภัตตาหารเพล และอาหารกลางวัน ได้นำพระมหาเถระและสาธุชน ชมพื้นที่ ๑๐๖ ไร่ ๓ โครงการ

ด้วยพลังเมตตาและบารมีธรรมของหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ ท่านมองเห็นเป้าหมายการสร้างพัฒนาศาสนทายาทเพื่อรองรับงานพระศาสนาในอนาคต เมื่อท่านได้รับฟังเสียงสวดสาธยายบาลีกัจจายนสูตร ได้รับฟังการให้พร ๓ ภาษา Pali Thai English จากลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะแล้ว ท่านพร้อมสนับสนุนการศึกษาคัมภีร์บาลีแบบโบราณ หลักสูตรนานาชาติ จะนำญาติโยมชาวพุทธไทยในอเมริกา ให้หันมาส่งเสริมสร้างศาสนทายาทเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตั้งแต่เยาว์วัย

กราบสาธุ สาธุ ในเมตตา ครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง