กราบขอบพระคุณ พระมหาเถระเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

กราบขอบพระคุณ พระมหาเถระเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม

๑. พระเทพประสิทธิมนต์ วัดศรีสุดารามวรวิหาร

๒. พระราชญาณกวี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

๓. พระราชมหาเจติยาภิบาล วัดอรุณราชวราราม

ทั้ง ๓ รูป เดินทางมาร่วมพิธีบุญอายุวัฒนมงคล ๑๐๑ ปี พระราชมงคลวชิราคม (หลวงปู่แผ้ว ปวโร) วัดรางหมัน หลังเสร็จพิธีบุญและฉันภัตตาหารเพล ได้เดินทางแวะมาเยี่ยมชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย โดยมีอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ พระราชรัตนมุนี ถวายการต้อนรับ และนำชมพื้นที่โครงการ ๑๒๐ ไร่

หลังเยี่ยมชมโครงการแล้ว อาจารย์เจ้าคุณพระราชญาณกวี ได้มอบหนังสือพจนานุกรมศัพท์บาลีอรรถกถาพระธรรมบท และสนทนาสาราณียธรรมให้กำลังใจ ปลุกเร้าใจให้อาจหาญรื่นเริงใจในการทำงานพระศาสนา

นับเป็นเมตตาอย่างสูงยิ่ง

ขอกราบขอบพระคุณครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง