กราบขอบพระคุณ อาจารย์พระครูสุทธิตารกาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอสอยดาว

มหาวชิราลงกรณ
บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

กราบขอบพระคุณ อาจารย์พระครูสุทธิตารกาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอสอยดาว เจ้าอาวาสวัดสุทธิวารี จ.จันทบุรี มีเมตตา ให้ลูกศิษย์ สมชาย ไทยประยูร นำผลไม้มาฝาก ชาว มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆส และฝากถึงลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ
อาจารย์พระครูสุทธิตารกาภิรักษ์ หรือ ลูกศิษย์ลูกหา เรียกท่านว่า ท่านพ่อปู เป็นพระเถระหนักแน่นในพระธรรมวินัย ศีลาจารวัตรงดงาม ทั้งยังเป็นพระสงฆ์นักพัฒนา ท่านเป็นผู้นำสงฆ์สร้างพุทธมณฑล จันทบุรี เป็นผู้นำส่งเสริมให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชนิดทุ่มสุดตัว ใคร ๆ ไปหาท่านที่วัดไม่พบ ก็เป็นอันรู้ว่า ท่านไปจำวัดประจำที่โครงการ ดูแลการก่อสร้างมาตั้งแต่ต้น
สมัยท่านอาจารย์นิมิตร (ชาวจันทบุรี) ยังมีชีวิตอยู่ ผมไปกราบท่านทุก ๆ ปี บางปีไปหลายครั้ง ก็ต้องไปหาท่านถึงที่ตั้งโครงการสร้างพุทธมณฑลและวิทยาลัยสงฆ์ เห็นความยากลำบาก เหน็ดเหนื่อย อ่อนล้า แต่ท่านเป็นพระใจสู้ ตากแดดลมฝน เพื่อให้งานพระศาสนาสำเร็จ
ถ้าจะหาพระสงฆ์ดี ๆ มีศีลาจารวัตรงดงาม เป็นพระสงฆ์นักพัฒนา ควรแก่การกราบไหว้ทำบุญ แวะไปกราบท่านได้ครับ ที่วัดสุทธิวารี จันทบุรี ถ้าไม่พบก็ไปโครงการสร้างพุทธมณฑล ท่านเดินตากแดดคุมงานก่อสร้าง ได้พบท่านแน่นอน

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง