กราบขอบพระคุณ อาจารย์เจ้าคุณ พระธรรมราชานุวัตร ป.ธ.๙, ดร. เจ้าคณะภาค ๑๐ วัดโมลีโลกยาราม

มหาวชิราลงกรณ
บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(วันที่ ๔ คืนที่ ๔)
กราบขอบพระคุณ อาจารย์เจ้าคุณ พระธรรมราชานุวัตร ป.ธ.๙, ดร. เจ้าคณะภาค ๑๐ วัดโมลีโลกยาราม สำนักเรียนบาลีอันดับ ๑ ในประเทศไทย เมตตาบรรยายพิเศษ “พระปริยัติธรรมเพื่อการเผยแผ่” ถวายพระวิปัสสนาจารย์ ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๑, ๒ จำนวน ๑๕๐ รูป พิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ และรุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ อุทยานลานธรรมพระกรรมฐาน
มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
กำแพงแสน นครปฐม
แม้พระเดช​พระคุณ​อาจารย์​เจ้าคุณ​พระธรรม​ราชานุวัตร​ ท่านจะมีภาระดูแลเลี้ยงดู​ลูกเณรในปกครอง​ท่านหลายร้อยรูป​ ท่านยังมีจิตศรัทธา​รวบรวม​ปัจจัยนำมาสมทบสร้างมหาวชิรา​ลง​กรณ​บาลี​เถรวาท​ราช​วิทยาลัย​
ซองปัจจัยท่านอ้วนมาก​ด้วยบรรจุปัจจัยที่ท่านเก็บแบงค์​เล็กผสมน้อยรวบรวมเป็นเงินก้อนนับได้ในซอง​ ๒๐,๐๐๐​ บาท
กราบสาธุ​ สาธุ
อนุโมทนา​บุญ​ครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง