กราบสาธุ สาธุ ในเมตตาหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพสุธรรมญาณ ปูชนียาจารย์มหาเถระชาวสงขลา ด้วยความเคารพยิ่ง

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

วันนี้ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

วันเกิดหลวงพ่อเจ้าคุณ พระเทพสุธรรมญาณ

อายุ ๙๓ ปี พรรษากาล ๗๓ พรรษา

วันนี้ อาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ เดินทางไปกราบท่านที่วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา เพื่อกราบรายงานการดำเนินโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย วัดสุวรรณมาลาโสภณอนันต์กิจ และ โรงพยาบาลศากยบุตรโสภณอนันต์กิจ

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ หลวงพ่อเจ้าคุณ อายุ ๙๒ ปี เดินทางจากสงขลา โดยรถตู้มาถึง รางพิกุล กำแพงแสน นครปฐม มาให้กำลังพระลูกหลาน มอบปัจจัยอุปถัมภ์ ๓ โครงการ ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท (๓ ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

วันนี้ หลวงพ่อเจ้าคุณอายุ ๙๓ ปี พรรษา ๗๓ อีกไม่นานหลวงพ่อเจ้าคุณ คงได้เดินทางมาร่วมฉลองเปิดอาคารเรียน เปิดการเรียนการสอน ร่วมฉลองศาลาการเปรียญ อุโบสถ

กราบสาธุ สาธุ ในเมตตาหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพสุธรรมญาณ ปูชนียาจารย์มหาเถระชาวสงขลา ด้วยความเคารพยิ่ง

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง