กราบอนุโมทนาบุญท่านพระมหาเมธีวัฒน์ สมจิตฺโต เจ้าคณะตำบลเทพนิมิต วัดเทพนิมิต

กราบอนุโมทนาบุญ
ท่านพระมหาเมธีวัฒน์ สมจิตฺโต เจ้าคณะตำบลเทพนิมิต วัดเทพนิมิต อำเภอ เขาสมิง จังหวัดตราด พร้อมคณะศรัทธาสาธุชน พระมหาเถระ ครูบาจารย์ที่เคารพนับถือ ประกอบด้วย
พระราชรัตนมุนี ป.ธ. ๘ รศ.ดร. ผจล วัดพิชยญาติการาม
พันเอกพิเศษเกรียงไกร เทพนิมิตร ข้าราชการบำนาญ
ผศ.ดร.สุธี แก้วเขียว ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาจารย์ กันตณัช บัวคลี่ ป.ธ.๙ อาจารย์สอนบาลีวัดเทพนิมิต
นำผลไม้น้อยใหญ่ มาถวายหลายคันรถ เพื่อสมทบภัตตาหารพระวิปัสสนาจารย์ ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๑, ๒ จำนวน ๑๕๐ รูป พิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ และรุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตักบาตรเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. ทุกวัน
ณ อุทยานลานธรรมพระกรรมฐาน
มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
กำแพงแสน นครปฐม
ติดต่อสอบถาม
พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร. ๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓
พระมหาวรวิทย์ อติเมโธ ๐๙๑ – ๗๑๖ – ๔๑๐๗
แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ ๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง