กราบอนุโมทนาบุญหลวงพ่อพระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส

ภาพที่สุดประทับใจ

จิตใจท่านเปี่ยมเมตตา

เก็บเงินนิตยภัตร

อุปถัมภ์สามเณร

กราบอนุโมทนาบุญหลวงพ่อพระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วัดพระเชตุพน ท่านได้เดินทางมาทำบุญอุปถัมภ์โครงการสร้างและพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ ลูกหลานสามเณรตัวน้อย ๆ ๕๐ กว่าชีวิต

ปลื้มปีติในบุญท่าน เมื่อเห็นหน้าซองเขียนว่า นิตยภัตรค่าตอบแทนสอนนักธรรมตรี ที่หลวงพ่อได้รับในการทำหน้าที่สอนนักธรรมช่วงพรรษา ๓ เดือน ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ท่านเก็บไว้เป็นจำนวน ๖ เดือน ๒๗,๐๐๐ บาท นำมาทำบุญที่นี่ โดยเฉพาะ

ปัจจัยของหลวงพ่อที่ได้รับ เป็นนิตยภัตรที่คณะสงฆ์จัดถวายท่าน เป็นของบริสุทธิ์ยิ่งนัก ผสมกับจิตใจเปี่ยมเมตตาต่อลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ ที่ตั้งใจศึกษาคัมภีร์บาลีโบราณ ตั้งใจฝึกหัดขัดเกลาอบรมจิตเจริญปัญญาด้วยพระมูลกัมมัฏฐาน

อานิสงส์แห่งทานนี้ยิ่งใหญ่ สุดจะพรรณนา ภาพแห่งการถวายทานของหลวงพ่อพระครูวันนี้ เป็นภาพที่สุดประทับใจอีกภาพหนึ่ง

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง