กราบอนุโมทนาบุญ ท่านอาจารย์พระปลัดพิเชษ ธมฺมธโช

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

กราบอนุโมทนาบุญ ท่านอาจารย์พระปลัดพิเชษ ธมฺมธโช เลขานุการเจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน วันนี้ เป็นตัวแทนหลวงพ่อพระครูอมรบุญญารักษ์ เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน นำผักผลไม้เข้าโรงครัว เพื่อประกอบอาหารถวายศากยบุตรสามเณรสีหะ

ท่านมาเยี่ยมให้กำลังใจ ทั้งในฐานะสายบังคับบัญชางานคณะสงฆ์ ที่ช่วยให้คำแนะนำในการจัดการบริหารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม ทั้งในฐานะ ๑ ในพุทธบริษัทที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน

กราบสาธุ สาธุ ในเมตตา ครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง