กราบอนุโมทนาบุญ ท่านอาจารย์พระมหาสมศักดิ์ สุธมฺมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

กราบอนุโมทนาบุญ ท่านอาจารย์พระมหาสมศักดิ์ สุธมฺมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม นำคณะศิษย์วัดดาวดึงษาราม พี่มานพ หามนตรี ประธานคณะศิษย์วัดดาวดึงษาราม พี่ชาญพล สุขดี และพี่สุชาติ ลำใย พี่ชายท่านสมศักดิ์ มาเยี่ยมชมให้กำลังใจ

เดินทางถึงบ่าย ๆ เย็น ๆ ได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ เพื่อลูกหลาน ศากยบุตรสามเณรสีหะ ท่านอาจารย์ชาญพล สุขดี อดีตสามเณรนาคหลวงเปรียญธรรม ๙ ประโยค พี่มานพ หามนตรี เดินทางมาที่โครงการ วันนี้ เป็นครั้งที่ ๒ มาให้กำลังใจ ท่านอาจารย์เจ้าคุณ อาจารย์พระมหาสิงโห และตัวกระผม

พวกเราจะช่วยกันสร้างสัปปายสถาน แหล่งผลิตศาสนทายาทเพื่ออนาคตพระพุทธศาสนา พวกเรารู้ดีที่สุด ในอดีตพวกเราขาดอะไร

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง