กราบอนุโมทนาบุญ พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรเมธี วัดหงส์รัตนาราม เจ้าคณะภาค ๑

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

Pali English Program

กราบอนุโมทนาบุญ พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรเมธี วัดหงส์รัตนาราม เจ้าคณะภาค ๑ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ได้มอบหมายให้พระมหาวรวิทย์ อติเมโธ นำทุนการศึกษาถวายศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒ รูป ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งเครื่องสังฆทาน เครื่องปรุงอาหารประจำโรงครัว ปรารภ ๑๒ สิงหาคม ระลึกถึงพระคุณแม่ ทำบุญอุทิศให้โยมแม่สอด ตุวันโน

กราบสาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง