กราบอนุโมทนาบุญ หลวงพ่อพระครูวิเทศกัลยาณธรรม ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

กราบอนุโมทนาบุญ หลวงพ่อพระครูวิเทศกัลยาณธรรม ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ สหรัฐอเมริกา เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

หลวงพ่อได้รับฟังเสียงสวดให้พร ๓ ภาษา Pali Thai English จบ ท่านปลื้มอกดีใจที่จะเห็นศาสนทายาทแห่งอนาคต ฟังจบ หยิบดอลล่าห์ เดินมอบให้ลูกหลานรูปละ ๑ ใบ ทั้งรับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ๒ มื้อ ๖,๐๐๐ บาท

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง