กราบอนุโมทนาบุญ อาจารย์เจ้าคุณพระศรีสุทธิเวที ผศ.,ดร. ผจล.วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

กราบอนุโมทนาบุญ อาจารย์เจ้าคุณพระศรีสุทธิเวที ผศ.,ดร. ผจล.วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพเก้าอี้พลาสติก พร้อมผ้าคลุม จำนวน ๒๐๐ ตัว มูลค่า ๘๘,๐๐๐ บาท

ที่นี่ จะเป็นราชวิทยาลัยสำหรับสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย เปิดสอนหลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” Pali English Program ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรต่อเนื่องจนถึงชั้นปริญญาเอก

ที่นี่ จะจัดการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ สร้างศาสนทายาท ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เข้าถึงพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง ฝึกอบรมจิต เจริญปัญญา ด้วยพระกรรมฐานเผยแผ่พระศาสนาสู่สากล International Pali Siha Samanera College สถานศึกษาสำหรับสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย

งานฝึกอบรมจิตและเจริญปัญญา จัดโครงการปฏิบัติธรรม กิจกรรมศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ ที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ คิดฝัน จินตนาการ ออกแบบไว้ในภูมิสถาปัตย์ เกิดขึ้นแล้วจริง ๆ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง