กราบอนุโมทนาบุญ อาจารย์พระครูปลัดจริยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดตะโก

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

กราบอนุโมทนาบุญ อาจารย์พระครูปลัดจริยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดตะโก รองเจ้าคณะอำเภอภาชี (พระอาจารย์แก้ว ศิษย์หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) อุบาสกอุบาสิกา วัดตะโก อยุธยา

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง