กลางทุ่งนา โครงการสวนป่าธัมมเวสกวัน เริ่ม ณ วันนี้ อีก ๑ ปี ๑๐ ปี ๒๐ ปี จะต้องเป็นสวนป่า

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

กลางทุ่งนา โครงการสวนป่าธัมมเวสกวัน

เริ่ม ณ วันนี้ อีก ๑ ปี ๑๐ ปี ๒๐ ปี

จะต้องเป็นสวนป่า

Shades of big tree, peaceful sanctuary.

“Bring all your agony, your knotted wretched heart,

along with the confused clutted head,

longing to breath free.

Sit here amidst quiet breeze, beneath cool shades.

Let in fresh, sweet scented country air,

lay your heart bloom with each gentle, in-out breathe.

Grand Mother trees bring you closer to, Deathless’s door.”

โครงการ “ธัมมเวสกวัน” โพธิญาณสุเมธานุสรณ์ โดย สิงคโปร์ ฟายเออร์ฟลายมิชชั่น

A park project for mental cultivation,

“Dhammavesakavan BodhinyanaSumedhanusorn by Singapore Firefly Mission”

An eighteen rai piece of land, half was donated by Dr Passagul Sophonanandakij, is designed to accommodate residential hostel for Sakyaputta Siha Samanera. The other half was donated by family and friends of devotees from Singapore, designed to be lodges for the teachers and residential buildings for meditation retreat.

บนเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ที่ดินจำนวน ๙ ไร่ บริจาคโดย ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ออกแบบเป็นที่พักเหล่าศากยบุตรสามเณรสีหะ จำนวน ๙ ไร่ บริจาคโดยอาจารย์พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย และคณะญาติโยมชาวสิงคโปร์ ออกแบบเป็นกลุ่มอาคารบ้านพักครูและผู้ปฏิบัติธรรม

Construction works will commence as planned in 2024. The Operation Committee has agreed that upon completion of Landscape design, the first task is to start land tilth and plant mature trees for generous shades.

งานก่อสร้างจะเริ่มตามแผนงาน ในปี ๒๕๖๗ กรรมการดำเนินงาน ตกลงกันว่า เมื่อได้ออกแบบ Landscape เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้เริ่มงานแรก คือ ปรับภูมิทัศน์และลงมือปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงา

Earthworks, soil tilling and water irrigation for plants, are to commence immediately.

“Growing the Trees, the faster the better.”

งานปรับพื้นที่ เตรียมดิน น้ำ เพื่อปลูกต้นไม้ ให้เริ่มเลย “ปลูกต้นไม้ ยิ่งเร็ว ยิ่งดี”

กราบอนุโมทนาบุญ

อาจารย์พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย

ถ่ายทอดเป็น English

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง