การเรียนการสอนคัมภีร์บาลีโบราณ คัมภีร์มูลกัจจายน์ มหากัจจายนสูตร

การเรียนการสอนคัมภีร์บาลีโบราณ

คัมภีร์มูลกัจจายน์ มหากัจจายนสูตร

พระคัมภีร์มูลกัจจายน์ หรือ มหากัจจายนสูตร ได้รับการรักษาสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เป็นคัมภีร์ที่พระอรหันต์กัจจายนะรจนาขึ้นเพื่อรักษากฎเกณฑ์บาลีพระไตรปิฎก บุรพมหากษัตริย์ไทยและบุรพเถรวาทาจารย์ ก็รักษาสืบทอดมาตามลำดับ ดังปรากฎในพระราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงส่งมหาดเล็กขุนนาง ให้สำรวจพระอารามต่าง ๆ ที่มีพระสงฆ์สามเณรอุตสาหะวิริยะ ท่องจำ มหากัจจายนะสูตร นิมนต์มาสาธยายในพระบรมมหาราชวัง พร้อมทั้งได้ถวายนิตยภัตรอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรผู้ทรงจำมหากัจจายนะสูตรได้

นับตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พ.ศ. ๒๔๓๖) ทรงพระปรีชาตระหนักถึงความยากลำบากในการศึกษาคัมภีร์มูลกัจจายน์ จึงทรงพระนิพนธ์แบบเรียนบาลีย่อ ๆ กะทัดรัดเป็นเบื้องต้น เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาของกุลบุตรผู้บวชใหม่ และคณะสงฆ์ได้ถือเป็นหลักสูตรแบบเรียนบาลี ระบบเปรียญธรรม จนถึงทุกวันนี้ บาลีมหากัจจายนะสูตรจึงได้เลือนหายไปจากระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยมาตามลำดับ

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ รักษาสืบทอดต่อยอดคัมภีร์บาลีเถรวาทแบบโบราณ ด้วยความดำริอุปถัมภ์ของท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ที่ท่านทราบความเป็นมาของคัมภีร์บาลี ที่จะสามารถทำให้ผู้ศึกษาเข้าถึงบาลีพระไตรปิฎก สนองพระราชปุจฉา เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ความว่า…จะส่งเสริมการเรียนการสอนพระบาลีอย่างไรให้เข้าถึงพระไตรปิฎก…. ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ มีเจตนาปณิธานที่จะดำรงรักษาและให้ความอุปถัมภ์การศึกษาคัมภีร์บาลีมูลกัจจายน์โบราณของไทย

ปัจจุบันศากยบุตรสามเณรสีหะ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย จำนวน ๕๘ รูป สามารถทรงจำสนธิกัปป์ได้ครบทุกรูป ทรงจำนามกัปป์ ได้ ๑๕ รูป คาดว่าภายใน ๑ ปีแรกจะมีสามเณรทรงจำได้ครบทั้ง ๖๗๓ สูตร จำนวนอย่างน้อย ๕ รูป

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง