กำลังใจจากพระป่าหลวงพ่อเลี่ยม พระเทพวชิรญาณ วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี

กำลังใจจากพระป่า

หลวงพ่อเลี่ยม พระเทพวชิรญาณ

วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี

๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

“… งานสอนคน สร้างคน ยากนะ ต้องอดทน ทำเรื่อยไป อย่าหยุด…”

เสียงแผ่วเบา จากคำพูดที่เปล่งออกมาพร้อมกับรอยยิ้ม ของหลวงพ่อเลี่ยม พระเทพวชิรญาณ วัดหนองป่าพง หลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวชิรญาณ พูดพลางมองหน้าอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์อย่างเมตตา ผมนั่งไกลอาสนะท่านพอสมควร แต่รู้สึกได้ว่า หลวงพ่อมีเมตตามาก ๆ ทั้งอนุโมทนาให้งานสร้างศาสนทายาทสำเร็จ

หลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวชิรญาณ เป็นพระป่าบำเพ็ญกรรมฐานมาตลอดอายุ จนบัดนี้ อายุย่าง ๘๒ ปี สุขภาพท่านยังแข็งแรง สีหน้ามีแต่รอยยิ้ม พูดไปยิ้มไป ท่านได้รับฟังจากการถวายรายงานว่า เป้าหมายหลักของการสร้างที่นี่ เพื่อให้เป็นราชวิทยาลัยสำหรับสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย เปิดสอนหลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” จัดการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ Pali English Program ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรต่อเนื่องจนถึงชั้นปริญญาเอก สร้างศาสนทายาท ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เข้าถึงพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง ฝึกอบรมจิต เจริญปัญญา ด้วยพระกรรมฐานเผยแผ่พระศาสนาสู่สากล International Pali Siha Samanera College สถานศึกษาสำหรับสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย

หลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวชิรญาณ เล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามเณรเรียนพระคัมภีร์บาลีไปด้วย ฝึกพระกรรมฐานไปด้วย โดยส่วนตัวท่านอนุญาตให้นำชื่อมาใช้ได้ แต่ขอให้ทำแผนงานสวนป่า “ธัมมเวสกวัน” (อ่านว่า ทำ – มะ – เว – สะ – กะ – วัน) สวนป่าเรือนแห่งพระธรรม โพธิญาณสุเมธานุสรณ์ โดย สิงคโปร์ ฟายเออร์ฟลายมิชชั่น Dhammavesakavan BodhinyanaSumedhanusorn by Singapore Firefly Mission ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการ ได้พิจารณาต่อไป

กราบสาธุ สาธุ ในเมตตาหลวงพ่อพระป่ากรรมฐาน

กราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย แห่งวัดญาณเวสกวัน พุทธมณฑล ที่ได้ประสานงานและอุปถัมภ์การเข้าพบกราบเรียนถวายรายงาน โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย และขอเมตตาใช้นาม โพธิญาณสุเมธานุสรณ์ เป็นชื่อต่อท้าย สวนป่าธัมมเวสกวัน

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง