กำลังใจ ศิษย์ วชส.

กำลังใจ ศิษย์ วชส.

น้อง ๆ ชาว วชส. วัดชนะสงคราม เชฏฐ์ชาย มีแก้ว ไพฑูรย์ ศรีโฮง พัศรเมธส์ เนธิธนานนท์ มาเยี่ยมชมให้กำลังใจ ถึงที่ตั้งโครงการ ดูการเรียนการสอน Pali English Program ลูกเณรให้พรเป็น Pali Thai English

น้อง ๆ วชส. ให้กำลังใจด้วยความชื่นชม “สมัย พวกเราเป็นสามเณร ทำไมไม่มีใครสร้างโรงเรียน ไม่คิดพัฒนาหลักสูตร เรียนบาลีแบบนี้ให้พวกเราบ้าง” “๒๐ ปีข้างหน้า นี่คือ บุคลากรศาสนทายาทแห่งพระศาสนา”

ก่อนกลับสนทนาหาแนวทางทำโครงการ CSR. เพื่อให้สถานศึกษาแห่งนี้ เป็นที่พึ่งชุมชน เป็นสัปปายสถานดูแลกายรักษาใจให้ชุมชน “โครงการรมณียสถานสวนสมุนไพร” โดยความร่วมมือภาครัฐวิสาหกิจ จะเกิดขึ้นที่นี่ โดย ไพฑูรย์ ศรีโฮง อาสาประสานงาน

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง