กิจกรรมทุกวัน เพียงวันละ ๑๐ นาที รอบ ๆ อาคารเรียนที่กำลังก่อสร้าง

มหาวชิราลงกรณ
บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
กิจกรรมทุกวัน เพียงวันละ ๑๐ นาที รอบ ๆ อาคารเรียนที่กำลังก่อสร้าง อีกไม่นาน หวังว่า เราจะมีอาคารเรียนถาวร สถานศึกษาสัปปาย หลักสูตรเตปิฏกบาลีศากยสีหะ สนธิกำลังกับ หลักสูตรอารยเกษตร เขตแดนอารยชน โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต
ปีนี้ แม้ยังไม่เปิดเป็นทางการ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ก็ยินดีรับบุตรหลานของท่านเข้ามาฝึกฝน ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทำวัตรสวดมนต์ ท่องนวโกวาท ท่องบาลีไวยากรณ์ เป็นภาษาอังกฤษ Pali English Program
ขณะนี้ มีศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๐ รูป เริ่มรับการฝึกอบรมพื้นฐาน สนุกสนาน “ที่นี่ จะต้องอบอุ่น เหมือนอยู่บ้าน” รับรุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๖ เพียง ๓๐ รูป เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม
พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓
รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล
๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕
ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง