ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ผศ.ดร.พระครูพิลาสธรรมากร

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ผศ.ดร.พระครูพิลาสธรรมากร ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวงและพระมหาธน้ชพงค์ สุพฺรหมปญฺโญ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาพระพุทธศาสนา และ รศ.ดร.สมบูรณ์ ตาสนธิ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนาและพระไตรปิฎกศึกษา เดินทางจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ท่านด้วยภารกิจของมหาวิทยาลัย มีเวลามีโอกาสได้แวะเยี่ยมชมให้กำลังใจ

ทั้ง ๓ ท่าน มาถึงช่วง ๑ ทุ่ม ได้เยี่ยมให้กำลังใจลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ ขณะกำลังทบทวนสูตรบาลีมหาไวยากรณ์ พอดี

กราบขอบพระคุณมากครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง