ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์พระปลัดวชิรสกนธ์ นรินฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์พระปลัดวชิรสกนธ์ นรินฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพมหานคร ได้มอบให้ศิษย์นำข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เข้าโรงครัวศากยบุตรสามเณรสีหะ

สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญ ครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง