ขอกราบอนุโมทนาบุญ ท่านอาจารย์พระมหาประสาน อนุวตฺโต ดร. เจ้าอาวาสวัดไทรพุทธรังษี พระนครศรีอยุธยา

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

ขอกราบอนุโมทนาบุญ ท่านอาจารย์พระมหาประสาน อนุวตฺโต ดร. เจ้าอาวาสวัดไทรพุทธรังษี พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะญาติโยมมีพี่ลูกน้ำ ปริยาอร สาดคล้า เป็นต้น นำน้ำปานะน้ำแข็งใสสูตรวัดไทร ร่วมบุญถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ ๘๑ รูป

ท่านอาจารย์พระมหาประสาน (พระอาจารย์ปานวัดไทร) และคณะเดินทางมาเยี่ยมชมร่วมบุญอุปถัมภ์โครงการหลายครั้ง มาทุกครั้งก็จะปวารณาอุปถัมภ์รายการบุญก่อสร้างสม่ำเสมอ

มาวันนี้ พี่ลูกน้ำ ปริยาอร เห็นเรือนไม้ไผ่ที่สร้างเพิ่มอีก ๒๐ หลังสำหรับพระสงฆ์ที่จะอยู่ปริวาสกรรมหลังออกพรรษา ท่านมีจิตศรัทธา จึงชักชวนกันร่วมบุญอุปถัมภ์

คุณปริยาอร สาดคล้า น้องมุก น้องเหมย ๑ หลัง ๑๕,๐๐๐ บาท

คุณทนุ คุณบุญเรือน ชัยรัตน์ ๑ หลัง ๑๕,๐๐๐ บาท

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง