ขอกล่าวจากใจ กราบขอบพระคุณ อนุโมทนาบุญทุก ๆ ท่าน ที่ได้อุปถัมภ์โครงการ

วันนี้ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขอกล่าวจากใจ กราบขอบพระคุณ อนุโมทนาบุญทุก ๆ ท่าน ที่ได้อุปถัมภ์โครงการ ทุกท่านอยากให้มีสถานศึกษาสักแห่ง ที่เรียนคัมภีร์บาลีเถรวาทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นวิทยาลัยบาลีสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย หลักสูตร เตปิฏกบาลีศากยสีหะ Pali English Program

ติดตามเรื่องราว เล่าย้อนหลัง

ตอนที่ ๑ https://bit.ly/3naI33S

ตอนที่ ๒ https://bit.ly/3zTFHtI

ตอนที่ ๓ https://bit.ly/2YzYTPF

ตอนที่ ๔ https://bit.ly/38K2yfF

ตอนที่ ๕ https://bit.ly/2WZAQsE

ตอนที่ ๖ https://bit.ly/3zWmNm8

ตอนที่ ๗ https://bit.ly/3zDdGXc

ปณิธานตั้งมั่น ตั้งแต่ออกตระเวณหาที่ดิน ๓ ข้อ ยังฝังแน่นไม่เปลี่ยนแปลง คือ ภาระกิจเป้าหมาย เพื่อ ผลิตศาสนทายาทที่มีศักยภาพเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

๑. จัดการศึกษาคัมภีร์บาลีโบราณ และวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งฝึกอบรมกรรมฐานสำหรับสามเณรและเยาวชน

๒. จัดการศึกษาคัมภีร์โบราณ “หลักสูตรเตปิฏกบาลีศากยสีหะ” ศึกษาบาลีพระไตรปิฎก หลักสูตร Pali English Program ระดับปริญญาตรี – โท และ เอก

๓. เป็นแหล่งอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย เผยแผ่คัมภีร์บาลีโบราณมรดกของชาติ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รักษาการผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง