ขอต้อนรับน้องวินเนอร์ เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขอต้อนรับน้องวินเนอร์ (ติดตามความสามารถพิเศษ น้องวินเนอร์

https://www.youtube.com/watch?v=rLicWpJMThY ) เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ฟัง พี่ ๆ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ให้พรสวดมนต์ ๓ ภาษา Pali Thai English กิจกรรมปฏิบัติสมาธิภาวนา น้องวินเนอร์ (อายุ ๖ ขวบ) ตัดสินใจทันที

ปีหน้า “หนูขออนุญาตแม่ มาบวชเป็นสามเณรที่นี่ ๒๐ วัน”

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง