ขอบุญกุศลนี้ จงสำเร็จเป็นอิฏฐผลแด่ท่าน นายแพทย์ไพรัช จึงเจริญสุขยิ่ง

ขอบุญกุศลนี้

จงสำเร็จเป็นอิฏฐผลแด่ท่าน

นายแพทย์ไพรัช จึงเจริญสุขยิ่ง

คุณหมอนิสิตา จึงเจริญสุขยิ่ง ได้โอนปัจจัยมาทำบุญสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ เมื่อยังเป็นโครงการสร้างโรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ เรื่อยมาตามลำดับ รวมแล้วหลายหมื่นบาท

โดยส่วนตัว ผมไม่รู้จักคุณหมอและครอบครัว ไม่เคยติดต่อประสานผ่านใคร ๆ ทั้งสิ้น เมื่อเริ่มโครงการสร้างโรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ คุณหมอนิสิตา ได้ทักมาทาง Messenger Chats พร้อมโอนปัจจัยมาทำบุญอย่างสม่ำเสมอ ทำด้วยตนเอง และในนามคุณหมอไพรัช เรียกว่า ทำบุญด้วยศรัทธา ประกอบด้วยปัญญา ไม่ต้องให้ใครมากระตุ้นเตือน มีผลมาก มีอานิสงส์มาก

บัดนี้ นายแพทย์ไพรัช จึงเจริญสุขยิ่ง คู่ชีวิต คู่บารมี ของท่านได้ลาจากไปตามวัยสังขาร พระธรรมวชิราจารย์ และคณะศากยบุตรสามเณรสีหะ ได้ทำวัตรสวดมนต์ เจริญเมตตา อุทิศบุญกุศลทั้งปวง แด่ คุณหมอ นายแพทย์ไพรัช จึงเจริญสุขยิ่ง ให้มีความสุขในสัมปรายภพ สุคติภูมิโลกสวรรค์ จนกว่า จะเข้าถึงพระนิพพานด้วยเทอญ ฯ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง