ขอปวารณาถวาย จะทำบุญใหญ่ อีกครั้ง

พรุ่งนี้

ขอปวารณาถวาย

จะทำบุญใหญ่ อีกครั้ง

ท่านอาจารย์พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย บวช ๓ พรรษา สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค เป็นคนไทยที่เติบโตเรียนและประกอบธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งครอบครัว อาชีพหน้าที่การงาน สนใจพระพุทธศาสนาตั้งแต่เด็ก ทั้งทำงานธุรกิจส่วนตัว และจิตอาสาช่วยการกุศลหลายองค์กร ท่านสละคฤหัสถ์ครองเรือนเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เพียงต้องการหาคำตอบว่า “พระพุทธเจ้าสอนอะไร? พระพุทธศาสนาดีอย่างไร? เถรวาท คือ อะไร?”

ต้องการบวชเพียงระยะสั้น ๆ เท่านั้น จนบัดนี้ ครบ ๓ พรรษา สอบได้มหาเปรียญธรรม ๔ ประโยคแล้ว เรียนศึกษาอบรมแบบเถรวาททุกอย่างที่มีในประเทศไทย นักธรรม บาลี อภิธรรม และเรียนปริญญาเอกวิปัสสนาภาวนา มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆส ที่ต้องเข้ากัมมัฏฐาน ๑ ปี จึงจะมีสิทธิ์สอบจบดุษฎีนิพนธ์ จำพรรษาหลายที่ ทั้งวัดมเหยงค์ วัดญาณเวศกวัน ย่างเข้าพรรษาที ๔ ขอมาจำพรรษาที่มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย สมัครขอท่องสวดทรงจำพระปาฏิโมกข์

แรกเริ่มโครงการที่นี่ เมื่อปี ๒๕๖๔ ท่านพาญาติโยมชาวสิงคโปร์ ซื้อที่ดิน ๙ ไร่ เพื่อสร้างสวนป่า “ธรรมเวศกวันโพธิญาณสุเมธานุสรณ์” ด้วยงบประมาณเกือบ ๔ ล้านบาท ท่านมาพักจำพรรษาที่นี่ ได้เพียงไม่กี่วัน ท่านทำบุญทุกวัน ขาดทุกอย่างท่านหามาให้ จอบ เสียม เครื่องมือทำงานช่าง เครื่องซักผ้า เครื่องทำน้ำเย็นน้ำร้อน

ท่านเห็นการทำงานที่นี่ เห็นลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ เรียนคัมภีร์บาลีเถรวาท เห็นแนวทางการสร้างและพัฒนาศาสนทายาท ท่านบอกว่า “…ต้องแบบนี้ นี่คือ ระบบเถรวาทที่ต้องรักษา สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแผ่…”

พรุ่งนี้ ท่านขอปวารณาทำบุญใหญ่อีกครั้ง

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง