ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรืออากาศเอกขุนทรัพย์ เอี่ยมศรี ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ

ขอพระองค์
ทรงพระเจริญ
<<<>>>
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรืออากาศเอกขุนทรัพย์ เอี่ยมศรี ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ (ระดับ ๑๐) เป็นผู้อัญเชิญ ภัตตาหารและสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระมหาบรรจบ ขนฺติโก, พระเทพสุวรรณเมธี พร้อมทั้งพระสงฆ์ (เปรียญธรรม ๙ ประโยค) ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์
ณ วิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง