ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ในนามผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
พระราชทานทุน ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง