ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรืออากาศเอกขุนทรัพย์ เอี่ยมศรี ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ (ระดับ ๑๐) เป็นผู้อัญเชิญปิ่นโต ภัตตาหารคาว-หวาน และชุดสังฆทานพระราชทาน ไปถวายแด่พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๘, พธ.ด.) ณ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. โดยการบำเพ็ญพระราชกุศล ฯ นี้ ได้ถวายปัจจัย เพื่อใช้ในการจัดทำหนังสือเรียนภาษาบาลีขั้นพื้นฐาน และตำราเรียนบาลีไวยากรณ์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

ในการนี้ พระเทพสุวรรณเมธี ได้มอบคัมภีร์บาลีพระไตรปิฎก ฉบับฉัฏฐสังคีติ (ต้นฉบับปริวรรตเป็นบาลีอักษรไทย) พร้อมทั้งคัมภีร์บาลีสัททาวิเสส (บาลีใหญ่ บาลีมหาไวยากรณ์) ผลงานเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

พระเทพสุวรรณเมธี เป็นพระเถระที่ริเริ่มก่อสร้าง โครงการจัดตั้งวิทยาลัยบาลีเถรวาท เพื่อจัดการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ หลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงปริญญาเอก สร้างศาสนทายาท ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เข้าถึงพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง ฝึกอบรมจิต เจริญปัญญา ด้วยพระกรรมฐานเผยแผ่พระศาสนาสู่สากล International Pali Siha Samanera College สถานศึกษาสำหรับสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย ณ หมู่บ้านรางพิกุล ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อสนองพระราชปุจฉา เมื่อ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ “จะส่งเสริมการเรียนการสอนพระบาลีอย่างไรให้เข้าถึงพระไตรปิฎก” และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๗๐ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

และเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนาม วิทยาลัยบาลีเถรวาท ว่า “ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย” (มีความหมายว่า ราชวิทยาลัยเพื่อการศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาทในรัชสมัยของพระเจ้าแผ่นดิน พระนามว่า “มหาวชิราลงกรณ”) พร้อมทั้งทรงมีพระราชศรัทธาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สมทบสร้าง ๑๐๐ ล้านบาท
ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง