ขออนุโมทนาบุญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริจาคกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ๒ เครื่อง น้ำดื่ม และร่วมบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์สามเณร ๘๑ รูป ณ โครงการสร้าง มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุน โครงการ โคก หนอง นา อารยเกษตร สวนพืชสมุนไพรไทย ที่จะดำเนินการเร็ว ๆ นี้

ขออนุโมทนาบุญ

๑.นายสามารถ ทองสาย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง-๒ (กฟผ.)

๒. นางวัชราภรณ์ แก้วคง หัวหน้ากองบริหาร

๓.นายศุภศักดิ์ ภูริวัฒนพงศ์ วิศวกรระดับ ๙

๔.นายอภิศักดิ์ รุ่งแสงคำพันธุ์ วิศวกรระดับ ๙

๕.นายสุรศักดิ์ แซ่เฮา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ระบบส่งเขตนครหลวง

๖. นายโกมล อ่อนเนียม ช่างระดับ ๘ (หัวหน้าหน่วยสิ่งปลูกสร้าง ๑)

๗.นายชลอ ศรีพุ่มบาง ช่างระดับ ๗

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง