ขออนุโมทนาบุญคุณนิธิศ – อาจารย์คะนึงนิตย์ ธนาภพธัญธนา บริษัท เอ็น.เอส.ที แฟบริค จำกัด

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญคุณนิธิศ – อาจารย์คะนึงนิตย์ ธนาภพธัญธนา บริษัท เอ็น.เอส.ที แฟบริคจำกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ได้ร่วมทำบุญอุปถัมภ์โครงการ ๕,๐๐๐ บาท

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๒ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๐ วัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลจริยา สัมมาปฏิบัติ น้อมนำถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งยังมีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขอเชิญสาธุชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พระนวกะ และศากยบุตรสามเณรสีหะ รวมทั้งหมด ๑๔๙ รูป ร่วมปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เป็นเวลา ๑๐ วัน ณ อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

พระธรรมวชิราจารย์ โทร. ๐๙๒ ๖๙๔ ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล โทร. ๐๘๑ ๙๕๓ ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง