ขออนุโมทนาบุญมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา โดยคุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ ประธานมูลนิธิ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

พระดูแลอุปัฏฐากพระ

ขออนุโมทนาบุญมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา โดยคุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ ประธานมูลนิธิ ได้จัดให้คณะแพทย์แผนไทย เข้ามาดูแลให้ความรู้และวิธีดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยยาและรักษาด้วยภูมิปัญญาไทย ตลอดทั้ง ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พระวิทยากรและพระพี่เลี้ยงที่จะปกครองดูแลสามเณรต้องได้รับความรู้ เข้าใจวิธีการ ดูแลเด็ก ๆ สามเณรลูกหลาน จึงได้เปิดรับพระสงฆ์จากทั่วประเทศให้เข้ามาฝึกฝนอบรม

โครงการผลิตพระวิทยากรและพระพี่เลี้ยง เพื่ออบรมเสริมทักษะความรู้พระวิทยากร พระพี่เลี้ยง ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๗-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีโครงการฝึกอบรมพระธรรมวิทยากร/พระพี่เลี้ยง จำนวน ๘๘ รูป

ขอเชิญร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพ

ถวายภัตตาหารเช้า เวลา ๐๗.๓๐ น. ๒,๐๐๐ บาท

ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๑.๐๐ น. ๗,๐๐๐ บาท

และถวายน้ำปานะ เวลา ๑๖.๓๐ น. และ เวลา ๒๑.๐๐ น. ๒,๐๐๐ บาท

ร่วมรับเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ

วันละ ๑๑,๐๐๐ บาท

หรือตามกำลังศรัทธา

ท่านใดมีความประสงค์จะทำบุญวันสำคัญ

เช่น วันเกิด วันครบรอบต่าง ๆ

จองเป็นเจ้าภาพประจำวันทุกปีตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

ขอทราบรายละเอียด จองเป็นเจ้าภาพประจำหรือนำอาหารร่วมสมทบประจำวัน

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ เบอร์โทร. 0856664524 /

ID-LINE : 0856664524

บริจาคได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา

ชื่อบัญชี “กองทุนภัตตาหารศากยบุตร”

เลขบัญชี ๔๕๙-๐-๘๑๐๐๖-๙

@ ท่านที่บริจาคเข้ากองทุนภัตตาหารศากยบุตร ๒,๐๐๐ บาท

รับพระกริ่งศากยบุตร รุ่น ปฐมสีหราช ๑ องค์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง