ขออนุโมทนาบุญศรัทธา โรงโม่หินศิลาสินสมุทร

สร้างอุทยานลานธรรม

ศรัทธาโรงโม่หิน

ศิลาสินสมุทร

คุณธิติพรชัย คุณวรินนภัส สินสมุทรธาวิน เจ้าของโรงโม่หินศิลาสินสมุทร ๒ อู่ทอง สุพรรณบุรี เห็นประโยชน์การใช้สอย แนวคิดการสร้างอุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน ท่านมีศรัทธาปวารณา ถวายหินประดับอุทยานลานธรรม มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ มีโอกาสแวะไปเยี่ยมชมกิจการโรงโม่หินศิลาสินสมุทร ได้มอบพระสมเด็จปฐโมสัมมาสัพุทโธ คุณธิติพรชัย คุณวรินนภัส มีธุระเข้าไปในเมือง มอบให้คุณใหญ่ น้องชายดูแลต้อนรับ และนำไปชมบ่อหิน

“… ท่านเจ้าคุณ ต้องการหินชนิดไหน แบบไหน โยมขอปวารณาถวายร่วมสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัยด้วยครับ ให้หารถมาขนไปใช้งานได้เลย…” คุณใหญ่ เจ้าของโรงโม่หินศิลาสินสมุทร อู่ทอง สุพรรณบุรี

ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ผู้รับผิดชอบโครงการ

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง