ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพอุปถัมภ์ : บริษัท โกลบอล ครอปส์ จำกัด

เจ้าภาพ

กุฏิสงฆ์อาพาธหลังที่ ๑

๘๐๐,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพอุปถัมภ์ : บริษัท โกลบอล ครอปส์ จำกัด

โย ภิกฺขเว มํ อุปฏฺฐเหยฺย

โส คิลานํ อุปฏฺฐเหยฺย

“ผู้ใดปรารถนาอุปัฏฐากเราตถาคต

ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากดูแลภิกษุผู้อาพาธเถิด”

พระวินัยปิฎก มหาวรรค

โครงการสร้างโรงพยาบาลศากยบุตรโสภณอนันต์กิจ

เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ค่อย ๆ ทำไปเรื่อย ๆ

ภายใต้ Master Plan ที่ออกแบบไว้

แผนรองรับดูแลพระสงฆ์ สามเณร ที่จะเข้ามาศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาท พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา

ร่วมบุญบารมี

กองทุนสร้างโรงพยาบาลศากยบุตรโสภณอนันต์กิจ

ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 459-0-74145-8

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง