ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพได้ถวายผักสดเข้าโรงครัว ประกอบภัตตาหารเช้า เพล

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ

คุณอุไรวรรณ ระวิพันธ์

คุณสุพรรณี คุมสุข

คุณพิชญาภา โพธิ์นอก

คุณจินต์จุฑา ส่องาม

คุณอติภา ภักดีเพ็ญจันทร์

คุณอัมพวัน ผลรักษา

คุณชัยชนะ สุวรรณเนตร

คุณพรทิพย์ เหล่าหภัทรพันธุ์

คุณลัดดา น้องเล็ก

ป้าอ้วน บ้านเลขที่ ๕

คุณชญานี แขดสันเทียะ

ได้ถวายผักสดเข้าโรงครัว ประกอบภัตตาหารเช้า เพล พี่จี ภิชาภพ ดิสสระ เป็นสะพานบุญนำมาถวาย

โครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พระวิปัสสนาจารย์ พระสงฆ์นวกะ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒๐ รูป ปฏิบัติกัมมัฏฐาน เป็นเวลา ๑๕ วัน ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง