ขออนุโมทนาบุญ กรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปและวัฒนธรรม วุฒิสภา และคณะอนุกรรมการด้านการศาสนา ศึกษาดูงาน

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ

กรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปและวัฒนธรรม วุฒิสภา และคณะอนุกรรมการด้านการศาสนา ศึกษาดูงานโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย และแนวทางดำเนินโครงการวัดสีขาว ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

พระธรรมวชิราจารย์ และคณะให้การต้อนรับ สนทนา แลกเปลี่ยน แนวทางการพัฒนาวัด และ สถานศึกษา ให้ยั่งยืน

ก่อนกลับ ได้กราบสักการะ พระราชวชิรเเวที (หลวงพ่อพระมหาบรรจบ ขนฺติโก) และสนทนาประวัติความเป็นมาการปลูกป่ารักษาที่ดินผืนนี้ไว้เพื่อเป็นสถานศึกษา

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

แม้บวชบรรพชาได้เพียง ๓ เดือน ก็สามารถให้พร อนุโมทนา ได้ทั้ง ๓ ภาษา Pali Thai English ได้อย่างชำนาญ คล่องปาก ซึ่งคาดว่า หากเรียนจบหลักสูตรนี้ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนจบปริญญาเอก ใช้เวลาประมาณ ๑๒ ปี จะเป็นศาสนทายาท เป็นกำลังด้านกิจการพระศาสนา รับภาระงานพระศาสนาได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งคันถธุระ และ วิปัสสนาธุระ

วันนี้ ทุกท่านที่มาเยี่ยมชมโครงการ ได้รับข้อมูล และผลงานเชิงประจักษ์ ในด้านการพัฒนาศาสนสถาน ศาสนบุคคล ซึ่งมีแนวทางการสร้างศาสนทายาทแตกต่างจากวัดและสถานศึกษาทั่วไป

กรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปและวัฒนธรรม วุฒิสภา และคณะอนุกรรมการด้านการศาสนา ศึกษาดูงานโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย และแนวทางดำเนินโครงการวัดสีขาว ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง