ขออนุโมทนาบุญ กระทรวงวัฒนธรรม โดย ท่านรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม นำข้าราชการในสังกัดกรมการศาสนา

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

อารยเกษตร เขตแดนอารยชน

โคกหนองนา สวนสมุนไพรไทย

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ภายใน ๕ – ๑๐ ปี ที่นี่ จะเป็นสวนป่า ธัมมเวสกวัน โพธิญาณสุเมธานุสรณ์ สัปปายสถานเพื่อการศึกษาและปฏิบัติพระกรรมฐานของเหล่าศากยบุตรสามเณรสีหะ

ขออนุโมทนาบุญ กระทรวงวัฒนธรรม โดย ท่านรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม นำข้าราชการในสังกัดกรมการศาสนา และศาสนิกสัมพันธ์จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สวนป่าธัมมเวสกวัน โพธิญาณสุเมธานุสรณ์ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ ให้ปลูกไม้เนื้อแข็ง ตั้งแต่เป็นต้นกล้า สูงประมาณ ๑ เมตร ล้อมรอบพื้นที่ ๑๘ ไร่ ส่วนที่ ๒ เป็นอารยเกษตร เขตแดนอารยชน ให้จัดทำเป็นโคก หนอง นา ปลูกพืชสมุนไพร คาดการณ์ว่า ๕ – ๑๐ ปี ที่นี่ จะเป็นแหล่งสมุนไพร และสามารถพึ่งพาดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืน

อนุโมทนาบุญ

ท่านอธิบดี นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ พร้อมด้วยรองอธิบดี และ ผู้อำนวยการ ส่วนราชการกรมการศาสนา ที่เข้ามามีส่วนร่วมเติมเต็มแนวดำริการปลูกป่า ให้ร่มเงาแห่งแผ่นดิน ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง