ขออนุโมทนาบุญ กลุ่มเรารักษ์ภาษาบาลี

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

บุญใหญ่เข้าพรรษา

เสาร์ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๕

ถวายพุ่มเทียน-ผ้าอาบน้ำฝน

ถวายเป็นสลากภัตร แด่ พระสงฆ์ ๙ รูป สามเณร ๑๔ รูป รวม ๒๓ รูป

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง