ขออนุโมทนาบุญ คณะพระนิสิตหลักสูตรปริญญาโท เอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

บุญเทศน์มหาชาติ

กัณฑ์ หิมพานต์

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย จัดให้มีการเทศน์มหาชาติ ทุกเสาร์ อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ เสาร์ที่ ๑๒ อาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคม เป็นต้นไป

จนถึงเสาร์ ที่ ๒๓ อาทิตย์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะพระนิสิตหลักสูตรปริญญาโท เอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์หิมพานต์ ได้ปัจจัยบูชากัณฑ์เทศน์ ๕๘,๓๑๐ บาท สมทบโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

สาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง