ขออนุโมทนาบุญ คณะวัดไทรพุทธรังสี อยุธยา

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ

คณะวัดไทรพุทธรังสี อยุธยา

กราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์พระมหาประสาร อนุวตฺโต ดร. นำคณะญาติโยมวัดไทรพุทธรังสี มีพี่น้ำเป็นต้น นำน้ำปานะน้ำแข็งใส มาถวายตลอดวัน ถวายพระสงฆ์ พระวิทยากร พระสงฆ์สามเณรพี่เลี้ยง และศากยบุตรสามเณรสีหะ โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๙ รูป ระหว่าง ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย กำแพงแสน นครปฐม

สาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง