ขออนุโมทนาบุญ คณะศิษย์พระอาจารย์มหาวินัย สุขเวสโก ป.ธ. ๙ พระธรรมฑูต อินเดียเนปาล วัดไทยพุทธคยา

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

ขออนุโมทนาบุญ คณะศิษย์พระอาจารย์มหาวินัย สุขเวสโก ป.ธ. ๙ พระธรรมฑูต อินเดียเนปาล วัดไทยพุทธคยา โดยคุณธัญญาพัทธ์ ฐิตเดชจิรวงศ์ คุณโขมะภัสสร์ สุกกสังค์ คุณนฤมล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ นำเครื่องเสียง JBL Party box Enchore ราคาเปิดตัวท้องตลาด มูลค่า ๒๕,๐๐๐ บาท มาถวายเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” Pali English Program

วันนี้ ตัวแทนศากยบุตรสามเณรสีหะ ๕ รูป ทดลองเครื่องเสียง JBL Party box Enchore ให้ศีล สวดสาธยายมหากัจจายนสูตร สนธิกัปป์ นามกัปป์ ให้พร ๓ ภาษา Pali Thai English เสียงไพเราะ กังวาล ลั่นห้องประชุม

ทั้ง ๓ ท่าน นั่งฟังอย่างตั้งใจ ปลื้มปีติยินดี นี่คือ การสร้างและพัฒนาสามเณรยุวชนเพื่อเป็นพระธรรมทูตเพื่อเผยแผ่ศาสนาในโลกอนาคต มีความเชี่ยวชาญคัมภีร์บาลีแบบเถรวาทโบราณ ฝึกฝนอบรมจิตเจริญปัญญาด้วยพระมูลกัมมัฏฐาน ก่อนกลับ บริจาคปัจจัยอุปถัมภ์โครงการ ๑,๒๐๐ บาท

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง