ขออนุโมทนาบุญ คณะเจ้าภาพ

ขออนุโมทนาบุญ
คณะเจ้าภาพ
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๑. ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ อาหารเหนือ ๑ อย่าง
๒. ก๋วยเตียวสามพราน
โดย
คุณโสภิต สุขสงวน
คุณอาทิต อ่องสุข
คุณกรณา อ่องสุข
คุณจำเรียง หมีปาน
คุณจรัญ หมีปาน

คุณวัฒนา กิตติโถเสส

๓. สเต็กหมู ๒๕๐ ชุด
น้ำผลไม้คั้นสด
แกงฮังเล + ข้าวขมิ้น
ไอติมวอลล์

พระครูปลัดสัมพิพัฒน์ธรรมมาจารย์, ดร.และคณะศิษยานุศิษย์

๔. พระครูโสภณภาวนานุศาสก์ วิ. และศิษยานุศิษย์
น้ำส้มคั้นสด ๓๐๐ ขวด
และขนมไข่

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง