ขออนุโมทนาบุญ ครอบครัวเดชะพงษ์พันธ์ุ

ศาสนทายาท
บวชเรียนศึกษาธรรมะ ๓๐ วัน
ศากยบุตรสามเณรสีหะ และยุวชนที่เข้าร่วมโครงการ อายุระหว่าง ๑๒ – ๑๕ ปี (หรือมากกว่า จะพิจารณาเป็นรายบุคคล) จะได้ฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีอุปนิสัยกิริยามารยาทอันงดงาม มีความกตัญญูกตเวที ตลอดจนมุ่งเน้นการฝึกสมาธิ สวดมนต์เจริญภาวนาให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของบุตรหลานที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในอนาคต อีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบรรพชาสามเณร “ศากยบุตรสามเณรสีหะ” ทุกคน
มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ แก่เยาวชนของชาติ โดยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในจารีตประเพณี จึงได้จัดโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน “ศากยบุตรสามเณรสีหะ” เพื่อให้เป็นแนวทางในการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงมั่น คู่สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดไป
สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ
ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน
ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ
เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6​
ติดต่อสอบถาม
พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.
รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓
รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕
ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง