ขออนุโมทนาบุญ คุณกานดา

บุญพระปริยัติศาสนา

พระวินัย การบัญญัติสิกขาบท ปาติโมกข์ เป็นเหตุยั่งยืนแห่งพระสัทธรรม เป็นอายุพระพุทธศาสนา มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ได้นำบาลีพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นพระวินัย สิกขาบทบัญญัติพระปาติโมกข์ เข้าสู่ระบบปริยัติศาสนา คือ การศึกษาเล่าเรียน ทรงจำ กล่าวบอก รวมทั้งนำไปสู่การประพฤติตามสิกขาบทบัญญัติอย่างถูกต้องตามพุทธประสงค์ ดังบาลีในสัททนีติว่า ปริยตฺติเยว สาสนสฺส มูลํ พระปริยัตินั่นเทียว เป็นรากฐานอันมั่นคงแห่งพระศาสนา ดำเนินโครงการกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เข้าพรรษากาล ๒๕๖๖ และกำหนดให้มีการสัมมนาพระวินัยปิฎก สอบทรงจำพระปาฏิโมกข์ ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รวม ๗ วัน

บัดนี้ มีพระสงฆ์จาก ๒๔ จังหวัดทั่วประเทศ ๑๑๕ รูป สวดทรงจำ “ภิกขุปาติโมกข์” ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๕๗ รูป สวดทรงจำ “กัจจายนสูตร” รวมพระสงฆ์สามเณร ๑๗๒ รูป ร่วมกิจกรรมโครงการ

ขอเชิญสาธุชน อุปถัมภ์ เรือนว่าง กลด เครื่องจำวัด ถวายพระสงฆ์สามเณร

ร่วมบุญบารมี สร้างศาสนทายาท ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อร่วมบุญอุปถัมภ์ พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร. ๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓ พระมหาธีรเพชร ธีรเวที ๐๘๙ – ๘๙๙ – ๐๓๓๔ รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล ๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง