ขออนุโมทนาบุญ คุณจำเนียร

ผู้ให้ที่พักอาศัย

ชื่อว่า “ให้ทุกอย่าง”

พระสงฆ์สามเณร ๑๙๗ รูป จาก ๒๙ จังหวัดทั่วประเทศ ที่มาประชุม ล้วนเป็นผู้ใฝ่การศึกษาพระธรรมวินัย เกือบ ๑๐๐ รูป สมัครสอบสวดทรงจำพระปาฏิโมกข์ นั่นแสดงให้ทราบว่า ท่านได้ใช้ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา มาอย่างเต็มที่ กว่าจะมีความสามารถทรงจำบทพระบาลีไว้ได้

กิจกรรมตลอด ๗ วัน ๗ คืน เป็นกิจกรรมเพื่อพระธรรมวินัย เพื่อยกย่องเชิดชูพระสงฆ์ผู้พากเพียรเรียนพระไตร นี่คือบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ มิใช่จะเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ บุญเช่นนี้ มาถึงแล้ว

บุญพระปริยัติศาสนา

อุปถัมภ์พระสงฆ์ทั่วประเทศ

๑๙๗ รูป จาก ๒๙ จังหวัด

พระวินัย การบัญญัติสิกขาบท ปาติโมกข์ เป็นเหตุยั่งยืนแห่งพระสัทธรรม เป็นอายุพระพุทธศาสนา มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ได้นำบาลีพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นพระวินัย สิกขาบทบัญญัติพระปาติโมกข์ เข้าสู่ระบบปริยัติศาสนา คือ การศึกษาเล่าเรียน ทรงจำ กล่าวบอก รวมทั้งนำไปสู่การประพฤติตามสิกขาบทบัญญัติอย่างถูกต้องตามพุทธประสงค์ ดังบาลีในสัททนีติว่า ปริยตฺติเยว สาสนสฺส มูลํ พระปริยัตินั่นเทียว เป็นรากฐานอันมั่นคงแห่งพระศาสนา ดำเนินโครงการกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เข้าพรรษากาล ๒๕๖๖ และกำหนดให้มีการสัมมนาพระวินัยปิฎก สอบทรงจำพระปาฏิโมกข์ ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รวม ๗ วัน

บัดนี้ มีพระสงฆ์จาก ๒๙ จังหวัดทั่วประเทศ สวดทรงจำ “ภิกขุปาติโมกข์” ศากยบุตรสามเณรสีหะ สวดทรงจำ “กัจจายนสูตร” รวมพระสงฆ์สามเณร ๑๙๗ รูป ร่วมกิจกรรมโครงการ

ขอเชิญสาธุชน อุปถัมภ์ เรือนว่าง กลด เครื่องจำวัด ถวายพระสงฆ์สามเณร

ร่วมบุญบารมี สร้างศาสนทายาท ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อร่วมบุญอุปถัมภ์ พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร. ๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓ พระมหาธีรเพชร ธีรเวที ๐๘๙ – ๘๙๙ – ๐๓๓๔ รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล ๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง